Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
35 views • April 28, 2021

Buy Santol fruit in my village to make pickled Santol fruit / Pickled Santol fruit recipe

Countryside Life TV
Hello everyone. Welcome back to visit my channel. Today I go to buy Santol fruit on the way to market in my village. I'm going to prepare pickled Santol fruit. I hope you like my video. Let's enjoy and relax together. Thank you.
Show All
Comment 0