Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
59 views • April 29, 2021

Buy river snail to make river snail with banana flower salad / River snail salad recipe

Countryside Life TV
Hello friends. Welcome back to visit my channel. Today I go to buy river snail salad from the market to for my recipe. I'm going to prepare river snail with banana flower salad. I hope you like my video. Let's enjoy and relax together. Thank you.
Comment 0