Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
192/4437
121 views • November 4, 2022

US FCC Commissioner Visits Taiwan to Discuss Cybersecurity, Telecoms

NTD News
NTD News
For the first time, a current U.S. Federal Communications commissioner is visiting Taiwan. During meetings with Taiwanese officials this week, Brendan Carr focused on cybersecurity and telecoms, showcasing U.S. support for the island.
Comment 0