ما از کوکی ها برای درک نحوه استفاده از سایت ما و بهبود تجربه شما استفاده می کنیم. این شامل شخصی سازی محتوا و تبلیغات است. با ادامه استفاده از سایت ما ، شرایط استفاده از سایت ما را می پذیرید Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
1,425 views • June 14, 2023

Robert F. Kennedy Jr. habla sobre lesiones por vacunas, guerras de poder, derechos de armas, etc.

Hoy vamos a escuchar a Robert F. Kennedy, quien actualmente se postula para la presidencia de Estados Unidos. Ahora lo interesante que está ocurriendo aquí es que a pesar de que Robert F Kennedy junior tiene encima un bloqueo mediático casi total, las encuestas muestran que le está yendo bien y tiene un importante apoyo en su campaña. Sin embargo, las grandes cadenas de medios parecen ignorarlo por completo. ¡Quédese con nosotros para dejar este tema Al Descubierto! FUENTES: 🔵 Libros de RFK Jr.: https://www.amazon.com/stores/Robert-F.-Kennedy-Jr./author/B01IBU527Q 🔵 Publicación de RFK Jr.: https://childrenshealthdefense.org/defender_category/big-pharma/
Show All
Comment 0