Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
66 views • December 4, 2021

Powerlifting Monsters - Crazy Feats of Strength

World of STRENGTH
This video features a bunch of the greatest Powerlifters: Nicolaas du Preez, Jamal Browner, Taylor Atwood , John Haack, Zay Meyers, Larry Wheels , Daniel Bell, Serbin Anatoly, Jeremy Hoornstra. Nicolaas du Preez is an upcoming Powerlifting Freak, Jamal Browner is the Total World Record Holder in the -110kg weight class, Taylor Atwood is the Total World Record Holder in the -75kg weight class, John Haack is the Total World Record Holder in the -82,5kg and -90kg weight classes, Zay Meyers is the Total World Record Holder in the -125kg weight class, Larry Wheels is the Total World Record Holder in the -140kg weight class, Daniel Bell is the Total World Record Holder in the 140kg+ weight class, Serbin Anatoly is the World Record Holder in the Barbell Curl and Jeremy Hoornstra is the Bench Press World Record Holder in the -125kg weight class. ● 𝐖𝐎𝐑𝐋𝐃 𝐨𝐟 𝐒𝐓𝐑𝐄𝐍𝐆𝐓𝐇 𝑴𝒆𝒓𝒄𝒉 𝐨𝐧 𝐓𝐞𝐞𝐬𝐩𝐫𝐢𝐧𝐠 https://teespring.com/de/stores/world-of-strength ● 𝐖𝐨𝐫𝐥𝐝 𝐨𝐟 𝐒𝐓𝐑𝐄𝐍𝐆𝐓𝐇 𝐌𝐞𝐫𝐜𝐡 𝐨𝐧 𝐀𝐦𝐚𝐳𝐨𝐧: .𝐜𝐨𝐦 https://www.amazon.com/dp/B08R7FNPLN .𝐝𝐞 https://www.amazon.de/dp/B08R8TNR7Q .𝐜𝐨.𝐮𝐤 https://www.amazon.co.uk/dp/B08RB2WF4H .𝐟𝐫 https://www.amazon.fr/dp/B08RH7C7XK ● 𝐋𝐁𝐑𝐘 https://lbry.tv/$/invite/@WOS:7 ● 𝗙𝗮𝗰𝗲𝗯𝗼𝗼𝗸 https://www.facebook.com/World-of-Strength-2148211192060385/?ref=aymt_homepage_panel&eid=ARD6qggKvW4rP7LrCS4hURR6tMhW7sRC4niIoMcde6wBayhjnTWcZN2xkTP2_CpOfZSV9bC3c3TzPqvO ● 𝑴𝒐𝒕𝒊𝒗𝒂𝒕𝒊𝒐𝒏 𝑷𝒍𝒂𝒚𝒍𝒊𝒔𝒕: https://www.youtube.com/playlist?list=PLW3ey55aopiegb2flcMWxpj1HJksf2rFG Business Inquiries: wos.videos96@gmail.com #worldofstrength#Powerlifting#Motivation
Show All
Comment 0