ما از کوکی ها برای درک نحوه استفاده از سایت ما و بهبود تجربه شما استفاده می کنیم. این شامل شخصی سازی محتوا و تبلیغات است. با ادامه استفاده از سایت ما ، شرایط استفاده از سایت ما را می پذیرید Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
2 views • September 26, 2022

Porque a prática do Falun Gong é retratada de maneiras tão diferentes dentro e fora da China?

Diante dos Fatos
E porque a prática milenar chinesa Falun Gong é vista de forma tão diferente fora e dentro da China? A resposta tem relação com as propagandas do regimes chinês. 💎 Deixe seu e-mail para receber nossas novidades: https://newsletter-br.youmaker.com/ 💎 Faça uma doação para apoiar nosso trabalho: NTD Português | https://donorbox.org/ntd-portugues 💎 Siga nossas redes sociais! Instagram: https://www.instagram.com/ntd_portugues Twitter: https://twitter.com/EpochTimesPT Facebook: https://www.facebook.com/NTDportugues Grupo do Telegram: https://t.me/ntdportugues Rumble: https://rumble.com/c/c-400815 Gettr: https://gettr.com/user/ntdportugues Site: https://www.epochtimes.com.br/ #notícias
Show All
Comment 1