Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:02
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
42,244 views • October 14, 2023

LIVE: View of Gaza Skyline as Israel Bombards Hamas Targets (Oct. 14, Part 2)

NTD News
NTD News
A live view of the Gaza skyline after 2:00 p.m. ET on Oct. 14 as Hamas launches rockets into Israel and Israel strikes Hamas targets in Gaza following the terrorist group's most deadly attack in years.
Comment 0