ما از کوکی ها برای درک نحوه استفاده از سایت ما و بهبود تجربه شما استفاده می کنیم. این شامل شخصی سازی محتوا و تبلیغات است. با ادامه استفاده از سایت ما ، شرایط استفاده از سایت ما را می پذیرید Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
30 views • February 17, 2024

[ LIVE ] 한국혼 망가뜨린 한국판 나찌스트 공산당 이재명과 그 수하들과 지금까지의 역사는 가짜다- 김성진 교수 2024.02.17.

믿음자유
믿음자유
[ LIVE ] 한국혼 망가뜨린 한국판 나찌스트 공산당 이재명과 그 수하들과 지금까지의 역사는 가짜다- 김성진 교수 2024.02.17.
Comment 0