ما از کوکی ها برای درک نحوه استفاده از سایت ما و بهبود تجربه شما استفاده می کنیم. این شامل شخصی سازی محتوا و تبلیغات است. با ادامه استفاده از سایت ما ، شرایط استفاده از سایت ما را می پذیرید Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
896 views • December 12, 2021

Il comunismo infiltra l’Occidente. Satanismo, ingenuità delle masse e idealismo giovanile – P.2-1

NTD Italia
NTD Italia
COME LO SPETTRO DEL COMUNISMO CONTROLLA IL NOSTRO MONDO: EPISODIO 9 6. I neomarxisti satanisti 7. La lunga marcia della Sinistra nelle istituzioni 6. I neomarxisti satanisti Negli anni ‘60, la rivoluzione dei giovani occidentali procedeva a pieno regime. Ma a qualcuno non piacevano il loro idealismo, la loro ingenuità e la loro sincerità: «Il vero radicale - diceva - quando scopre che avere i capelli lunghi crea delle barriere psicologiche, nella comunicazione e nell’organizzarsi, se li taglia». Era Saul Alinsky, un attivista radicale, autore e insegnante. Un uomo che ha avuto modo di osservare personalmente l’applicazione delle proprie teorie, fino a divenire l’agitatore di stampo comunista dall’influenza più nefasta per decenni. Oltre ad adorare Lenin e Castro, Alinsky idolatrava persino Satana in persona. Nel suo libro, “Regole per radicali” si può trovare la seguente dedica: «Non possiamo dimenticare di inchinarci al primo vero radicale. Stando a tutte le leggende, mitologie e alla Storia, il primo radicale noto all’uomo, quello che si è ribellato contro l’establishment, e lo ha fatto in modo così efficace da ottenere quantomeno un proprio regno, è stato Lucifero». Il video integrale in inglese: https://youtu.be/q173XuwgCVw NTD Italia su Youmaker: https://youmaker.com/c/NTDItalia NTDItalia su Rumble: https://rumble.com/c/c-409364 NTDItalia su Telegram: https://t.me/s/ntditaly #SpettrodelComunismo #NoveCommentari #PartitoComunistaCinese Read more: https://www.ntd.com/how-the-specter-of-communism-is-ruling-our-world To buy the book "How the Specter of Communism is Ruling Our World," go to https://epochshop.com/ 💎Sign the petition to investigate, condemn, and reject the Chinese Communist Party ▶️https://rejectccp.com 💎Subscribe to NTD: https://ept.ms/NTD 💎Support NTD: https://www.ntd.com/support-us.html For more news and videos visit ☛ http://ntd.com Follow us on Twitter ☛ https://twitter.com/news_ntd Add us on Facebook ☛https://www.facebook.com/NTDTelevision/
Show All
Comment 0