Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
24 views • March 26, 2021

Giving The Homeless New Shoes and Clothes

Inspired
Inspired
Giving The Homeless New Shoes and Clothes It's so sad I feel bad for all the homeless people god bless them Credit: Malik Pettit - https://www.youtube.com/channel/UCUXbVcLj2DtTy0FenCE1jsQ
Comment 0