Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration -:-
Loaded: 0%
Remaining Time -:-
 
1x
204 views • January 27, 2022

【2022.01.26紀元頭條】二十大前防兵變,習軍隊布局藏玄機;中共導彈專家投誠美國;蓬佩奧呼籲抵制北京冬奧;美欲撤離駐華外交官;軍事專家解析中共攻台可能性

紀元頭條
紀元頭條
二十大前防兵變,習軍隊布局藏玄機;中共導彈專家投誠美國;蓬佩奧呼籲抵制北京冬奧;美欲撤離駐華外交官;軍事專家解析中共攻台可能性
Comment 0