Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
1,080 views • September 27, 2021

眾籌漫畫,港真,用口袋的零錢支持自由的文藝創作。|#大雄畫裡話外 #香港反送中 #漫畫創作 #kickstarter #BeWater

大雄畫里話外
《Be Water》漫畫支持預購連結請點擊:https://bit.ly/39LQo69 2019年,一個加拿大的華裔少年回到家鄉香港,在動蕩的大時代下何去何從。一個構思兩年的漫畫故事,需要您的支持。|#大雄畫裡話外 #香港反送中 #漫畫創作 #kickstarter #BeWater
Comment 0