ما از کوکی ها برای درک نحوه استفاده از سایت ما و بهبود تجربه شما استفاده می کنیم. این شامل شخصی سازی محتوا و تبلیغات است. با ادامه استفاده از سایت ما ، شرایط استفاده از سایت ما را می پذیرید Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
132 views • November 2, 2023

Unstable World: Impact of Antisemitism Wave

NTD News
NTD News
A Cornell student was arrested in connection with antisemitic threats, with people tearing down posters of Israeli hostages. Violent antisemitic incidents are up 330 percent worldwide since the Israel-Hamas war began, according to the Israeli government and other sources. NTD spoke with Epoch Times reporter Roger Simon, who's been following this.
Show All
Comment 0