Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration -:-
Loaded: 0%
Remaining Time -:-
 
1x
2 views • April 29, 2023

中共曾經圍困長春5個月,餓死了百萬長春人,其慘狀無法用語言描述。這一悲劇在中共歷史上卻是一片空白。 | #薇羽時間(粵) #紀元頭條

紀元頭條
紀元頭條
#薇羽 #薇羽時間 #薇羽看世間 中共曾經圍困長春5個月,餓死了百萬長春人,其慘狀無法用語言描述。這一悲劇在中共歷史上卻是一片空白。 | #薇羽時間(粵) #紀元頭條
Comment 0