Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
1,892 views • December 14, 2021

창당 100년의 중국 공산당 역사적 전환 된 3가지 결의 - 추봉기의 이슈타파

중국 공산당 역사를 살펴보면 역사의 전환점이 된 결의가 3번 있었습니다. 그 첫번째 역사적 결의는 1945년에 있었습니다. 마오쩌둥은 옌안 정풍운동을 전개해서 전 당수를 제거하고, 자신을 중심으로 한 정치 노선을 확립했습니다. 그리고 마오는 일본의 중국 침략과 중화민국의 항일을 기회 삼아 생존하고 정권을 탈취했죠.
Comment 1