Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
1,663 views • December 2, 2021

亞里士多德和柏拉圖為不同的理念而爭執,於是亞里士多德決定培養一個徒弟來實踐這個理論,可是這個徒弟卻開創了羅馬帝國。 |#大雄畫裡話外 #羅馬文化 #舊金山 #亞歷山大

大雄畫里話外
聽大雄在舊金山的羅馬建築下講羅馬文化的輝煌。 |#大雄畫裡話外 #羅馬文化 #舊金山 #亞歷山大
Comment 0