ما از کوکی ها برای درک نحوه استفاده از سایت ما و بهبود تجربه شما استفاده می کنیم. این شامل شخصی سازی محتوا و تبلیغات است. با ادامه استفاده از سایت ما ، شرایط استفاده از سایت ما را می پذیرید Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
53 views • April 1, 2021

Dog Pretends To Walk With A Limp Like Their Injured Owner Out Of Sympathy

Inspired Life
Inspired Life
This dog's owner broke his ankle and limped while walking. The dog also pretended to limp, copying his owner as both of them walked on the street. Credit: JukinMedia
Show All
Comment 0