ما از کوکی ها برای درک نحوه استفاده از سایت ما و بهبود تجربه شما استفاده می کنیم. این شامل شخصی سازی محتوا و تبلیغات است. با ادامه استفاده از سایت ما ، شرایط استفاده از سایت ما را می پذیرید Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
446 views • May 18, 2022

Daniil Maliuta. Alina Gibadullina - Rachmaninoff, Symphonic Dances, two pianos

Daniil Maliuta
Daniil Maliuta
Sergei Rachmaninoff (1873-1943) Symphonic Dances, for orchestra or 2 pianos, Op. 45 (1940-1942) 1st movement Daniil Maliuta, Alina Gibadullina Сергей Рахманинов. Симфонические танцы (авторское переложение для двух фортепиано) Ор. 45 (1940-1942) 1 часть. Даниил Малюта, Алина Гибадуллина
Show All
Comment 0