Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
55 views • November 8, 2021

著名作家Marc Morano:「綠色新政」關乎政府控制而非環境|@新聞精選【新唐人亞太電視】三節新聞Live直播 |20211108

馬克•莫拉諾談到,「綠色新政」是政府走向極權主義的信號。 著名作家Marc Morano:「這是一個官僚極權主義的願景,試圖以防止氣候危機為名獲得更大利益,控制我們的生活。這與新冠疫情封鎖非常類似。疫情封鎖是廣泛而臨時性的。而氣候封鎖將是永久的,新的生活方式,如果他們得逞的話。」 馬克•莫拉諾認為,「綠色新政」是為了控制社會而非環境。 著名作家Marc Morano:「如果你看看那些受到嚴密控制的社會,包括蘇聯和前東歐這些國家,他們的環境是最差的,他們對社會的監控程度是最高的,人們可以即時作出反應。但他們在環境方面做得並不好。那麼,哪裏做得更好呢?哪裏是做得正確的地區?是美國,這裏有自由市場,技術,創新,因爲一旦你放棄了這些,他們就開始控制你生活的每一個方面,以對抗氣候變化為名,這是沒有盡頭的遊戲。」 馬克•莫拉諾談到,「綠色新政」是激進主義者徹底改變社會的計畫。 著名作家Marc Morano:「如果你翻閱整個氣候性運動的歷史,它們都是氣候一攬子計劃的一部分。這個想法是,身份政治之所以摻雜其中,是因爲它並不是真的關於氣候和環境。他們把每一個激進的想法都摻雜進去, 以便他們可以改變整個經濟, 改變整個社會願景和計劃。」 馬克•莫拉諾說,「綠色新政」是資本主義大重構的序曲。 著名作家Marc Morano:「在達沃斯舉行的世界經濟論壇,這個集團,實際上,在2020年公開說, 我們需要有一個資本主義的大重構 。」 「如果他們能瓦解所有當前的系統, 特別是在發達國家,歐洲或美國, 然後,他們可以重建更好的, 進行一次大重構。」 馬克•莫拉諾認為,應該挑戰綠色新政的敘事方式。 著名作家Marc Morano:「反擊的方式是挑戰敘事,不要同意,讓共和黨人真正長出脊樑骨。」 #油管言論審查​​ #新唐人亞太台搬家中​​ 📍 Youmaker ➡ https://pse.is/NTDAPTV (按「Follow」) 📍 safechat ➡ http://bit.ly/35wXUjD (訂閱+按小鈴鐺) 📍 官網 ➡ https://www.ntdtv.com.tw/ (加入書籤) 📍 LBRY➡ http://bit.ly/3npw2UL 📍 MeWe➡ http://bit.ly/2KIor6G 📍 telegram➡ https://t.me/ntdaptv 📍 FB➡ http://bit.ly/2ITZwJp 📍 LINE社群➡ https://bit.ly/37PvMZp 🚩支持不受紅色資金左右的好媒體!敬邀加入新唐人之友 https://bit.ly/3ag6Trt ====================================== 📍請將官網加入書籤(提供每日新聞和節目) | https://www.ntdtv.com.tw/
Show All
Comment 0