Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
151 views • December 28, 2021

Cucumber Packing | Sealing Machine By Christiaens

Invention Hub
Invention Hub
Christiaens designed a machine for packing vegetables like cucumber, leeks, paprika, etc. Credit: YT: Agro Christiaens - https://www.youtube.com/channel/UCX6pteyi3QMxo3Nh-CD7Edw I FB: @christiaensagro (https://www.facebook.com/christiaensagro/)
Show All
Comment 0