ما از کوکی ها برای درک نحوه استفاده از سایت ما و بهبود تجربه شما استفاده می کنیم. این شامل شخصی سازی محتوا و تبلیغات است. با ادامه استفاده از سایت ما ، شرایط استفاده از سایت ما را می پذیرید Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
42/4437
307 views • December 1, 2022

'China Uncensored' Chris Chappell Calls for Crimes-of-Communism Trials as Protests Grow, Former Dictator Dies

NTD News
NTD News
China Uncensored host Chris Chappell shares his perspective on the death of Chinese dictator Jiang Zemin, and other developments.
Comment 0