Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
42/4437
308 views • December 1, 2022

'China Uncensored' Chris Chappell Calls for Crimes-of-Communism Trials as Protests Grow, Former Dictator Dies

NTD News
NTD News
China Uncensored host Chris Chappell shares his perspective on the death of Chinese dictator Jiang Zemin, and other developments.
Comment 0