Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
23 views • February 10, 2023

ChatGPT是什麼?怎麼玩?引爆科技大公司AI大戰|新聞拍案驚奇 大宇 #shorts #chatgpt #openai #google

💐 歡迎關注「乾淨世界」上的另一個頻道 https://www.ganjing.com/zh-TW/channel/1eiqjdnq7go6LOm7uwUFGcLm01080c 👉 觀看會員節目: https://ganjingworld.tv/%E5%A4%A7%E5%AE%87%E7%BF%BB%E6%A1%88%E9%A9%9A%E5%A5%87 📌 贊助大宇團隊 https://donorbox.org/xwpajq 爆料訊息: xwpajq@gmail.com 合作邀約:xwpajq513@gmail.com 爆料中,請盡量多提供一些說明文字,便於工作人員查看。我們每天都收到大量的各類郵件,容易濾過,或者沒有採用您的資料,還請大家不要介意。 再次提醒一下,大家給我們發信,請不要發網上重複的消息,請發您自己掌握的有關實情,而且儘量寫好事件發生的時間地點,最好再附上幾句簡介,讓我們知道發生了什麼。只有一張照片,或者是視頻,我們沒辦法確認,不好報導。請您一定保證自身安全的前提下,再發送有關信息,安全第一!
Show All
Comment 0