Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
126 views • January 18, 2022

[스페셜 리포트] 2022년 미·중 관계, 변화시킬 수 있는 것은?

NTD Korea
NTD Korea
“Made in China” 그 세 단어는 컴퓨터로부터 장난감과 거대 산업의 부품에 이르기까지 어디서나 보입니다. 하지만 그 이면에는 강제 노동과, 인권 유린과 영업 기밀 약탈의 역사가 있습니다. 민주주의 국가들이 자유를 요구하는 대열에 서고, 중국 공산주의 정권의 인권 만행에 대한 책임을 요구하면서 우리 소비자들은 앞으로 중국산 제품을 이전 만큼 볼 수 없게 될 전망입니다. 오늘 특집 리포트에서는 중국에서 사업을 하려는 기업들에게 중국의 2022년 경제 전망이 어떤 의미를 갖는지 살펴봅니다. “아니, 그냥 농담입니다” 위험을 저울질하는 투자자들과 거실에 앉아있는 보통 사람들은 부지불식간에 어떤 영향을 받게 될까요? ‘China in Focus’에 오신 걸 환영합니다. 저는 티파니 마이어입니다. - 🚨어떤 일이 벌어져도 저희 소식을 받을 수 있도록 뉴스레터를 구독하세요. https://kr.theepochtimes.com/join1 - 🚨검열없는 자체 개발 플랫폼 유메이커를 만나보세요. 우리 영상을 시청하실 수 있습니다. https://www.youmaker.com/channel/1eac45ee-01a3-4366-8943-c42017cb2a96 - 여러분의 후원은 큰 힘이 됩니다. 하나은행 (주)에포크미디어코리아 415-910022-14004 - 채널 구독 하기: https://www.youtube.com/channel/UCdL6zLzOiDJScnPV80oNIdA?sub_confirmation=1 - © All Rights Reserved.
Show All
Comment 0