ما از کوکی ها برای درک نحوه استفاده از سایت ما و بهبود تجربه شما استفاده می کنیم. این شامل شخصی سازی محتوا و تبلیغات است. با ادامه استفاده از سایت ما ، شرایط استفاده از سایت ما را می پذیرید Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
164 views • September 19, 2023

Cae el mercado y se hunden inversiones: Se fugan $188.000 millones de China

China en Foco
China en Foco
👉 Aquí puede hacernos una donación: https://donorbox.org/ntd-en-espanol Está ocurriendo un "éxodo" de dinero de las bolsas chinas. Más de 180.000 millones de dólares. ¿Está disminuyendo el peso de China en el mercado mundial? Además, los inversores tienen el sentimiento palpable de "evitar a China". Una encuesta del Bank of America detalla una perspectiva pesimista de la economía china por parte de 200 importantes inversores extranjeros. Con expertos que advierten de una crisis inmobiliaria aún mayor que la que asedia al gigante inmobiliario chino Evergrande. ¿Qué está pasando realmente con la economía china?
Show All
Comment 0