Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
344 views • December 25, 2021

驚世大預言 ! 2022年是關鍵 ? 四大預言家警示全球將面臨巨大考驗 ! 瑪雅預言有新解讀 ! ? 【地球旅館】

地球旅馆EarthInn
現在已經到了年末了,在即將到來的2022年裡,將有哪些事情發生呢?我們會迎來柳暗花明嗎?和以往一樣,新的一年到來前,我們都會特別整理一下關於新的一年的預言,供大家參考。 首先介紹的是馬來西亞的著名預言家——鄭博見,他也是被譽為「近代史上命中預言最多的人」。他完全用的是我們老祖宗留下來的《易經》、《奇門遁甲》、八字相學等等來預測未來的。第二位是英國通靈預言家——克雷格漢密爾頓-帕克,他和鄭博見不同的是,帕克是通過占星術來預測未來的。 第三位就是印度神童啦,他的所有的預言都是根據吠陀占星術、對天體運動的推演而得出的。第四位是400年前的法國預言家諾查丹瑪斯。他寫的預言書《諸世紀》,和中國的《推背圖》、《燒餅歌》呀比較相似,都是用抽象隱晦的詩句,來暗示人類未來將會發生的事情。 另外,瑪雅預言也有新的解讀:2022年或許才是關鍵年,這將是決定人類文明繼續還是重啟的重要時間點!這又是怎麼回事呢? 那本期視頻呢,我們會比較一下當今熱門預言家對2021年做出預言的兌現率,以及他們對新的一年又有哪些新的預言。 #預言 #2022預言 #瑪雅預言 #印度神童 #阿南德 #諾查丹瑪斯 #地球旅館 #未解之謎
Show All
Comment 0