Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
341 views • December 21, 2021

제 20대 대선 후보들 부동산 공약, 고품질 공공주택 100만호 가능해? - 추봉기의 이슈타파

제 20대 대통령 선거가 약 80여일 앞으로 다가왔습니다. 향후 5년간 대한민국 호를 이끌 대통령을 뽑는 아주 중요한 선거죠. 후보들의 정책이나 공약은 누구에게 나라를 맡길 것인가를 결정하는 기준이 되고, 우리의 미래와 생존과도 직결되는 만큼 매우 중요합니다. 그런데, 최근 당선 가능성이 높은 후보가 속한 더불어민주당과 국민의힘 양 진영이 가족 검증 네거티브에 총력전을 펼치면서 대한민국의 미래와 국민의 삶 개선, 경제적 위기 극복, 미중 패권다툼 속 우리나라의 생존 전략, 북핵 문제 등에 대한 정책과 대결은 실종되고 말았습니다.
Show All
Comment 0