ما از کوکی ها برای درک نحوه استفاده از سایت ما و بهبود تجربه شما استفاده می کنیم. این شامل شخصی سازی محتوا و تبلیغات است. با ادامه استفاده از سایت ما ، شرایط استفاده از سایت ما را می پذیرید Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
171 views • February 7, 2022

Angelfish's Fry to Adult

Nature
Nature
Angelfish fry growing time lapse. It was a good experience..! tank spec size : 60*45*45 (Cm) pH : 6.7~7.0 degree : 26 light : twinstar 600e filter : qq1000 + 2213(subfilter) / sponge water change : twice a everyweek Credit: Watch the original video on SanChaek channel here: https://www.youtube.com/watch?v=xuQm9yo1ajc
Show All
Comment 0