ما از کوکی ها برای درک نحوه استفاده از سایت ما و بهبود تجربه شما استفاده می کنیم. این شامل شخصی سازی محتوا و تبلیغات است. با ادامه استفاده از سایت ما ، شرایط استفاده از سایت ما را می پذیرید Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
906 views • March 5, 2022

Alex Honnold's Latest Film in Virtual Reality

NTD News
NTD News
Only one person has ever climbed the nearly 3,000-foot granite wall known as El Capitan in Yosemite—without any ropes or protective equipment. His name is Alex Honnold and he’s coming out with a new documentary, capturing his latest dizzying climbs—in virtual reality. NTD has more on the filming of these dangerous events.
Show All
Comment 0