Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
290 views • November 18, 2021

성과 없었던 미-중 첫 정상 회담, 뿔난 中? “방공식별구역 침범” - 추봉기의 이슈타파

지난 15일 조 바이든 미국 대통령과 시진핑 중국 국가주석이 첫 정상 회담을 갖고 양국 현안에 대해 논의했지만, 별 성과 없이 입장차만 확인하고 끝났다고 합니다. 이번 회담은 지난 1월 바이든 대통령 취임 후 10개월 만에 이뤄진 첫 회담입니다. 바이든 대통령은 모두 발언에서 미국의 가치를 수호하겠다고 강조하면서 신장, 티베트, 홍콩에서의 중국 공산당의 인권탄압을 지적했습니다. 또한 “자유롭고 개방적이며 공정한 국제 시스템을 발전시키기 위해 노력할 것”이라며 중국이 추진하고 있는 새 국제 질서의 폐쇄성을 우회적으로 비판하기도 했습니다. 미국 정부 고위 관계자는 이날 3시간 20분간 진행된 회담이 종료된 후 “미중 갈등의 돌파구를 기대할 수 없었고 아무 성과도 없었다”며 이번 회담이 미중 관계의 시작점이 될 줄은 예상하지 못했다고 밝혔습니다. 여러분의 후원은 큰 힘이 됩니다. 자율구독료 : 하나은행 415-910777-09707 추봉기 더 좋은 컨텐츠 만들겠습니다.
Show All
Comment 0