Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
143 views • October 13, 2021

화이자 자금 받은 연구, “백신 효과 5개월 후 47%↓...효능 향상 위해 부스터샷 맞아야”

NTD Korea
NTD Korea
화이자의 자금 지원으로 새로운 연구 결과가 ‘랜싯’ 의학 저널에 실렸는데 5개월 이후 화이자 백신의 효과가 47%까지 떨어지는 것으로 나타났습니다. 하지만 연구진들은 백신의 효능을 증가시키기 위해 이미 접종을 전부 마친 사람들도 세 번째 부스터샷을 맞아야 한다고 결론지었습니다. 매일 보내드리는 ‘Facts Matter’ 업데이트, 저는 여러분의 진행자 ‘에포크타임스’의 로만입니다. 화이자 백신의 효능에 대한 얘기로 오늘 이야기를 시작해 봅니다. 여기 보시는 새로운 연구 결과에 의하면 화이자 스스로가 자금을 대고, ‘랜싯’ 의학 저널에 게재된 내용입니다만 화이자 백신의 효능이 단 5개월 만에 50% 아래로 떨어지는 걸로 나타났습니다. 한편, 다른 소식에서는, 시장 분석가들은 화이자가 내년에 부스터샷 판매만으로 약 70억 달러의 수익을 올릴 것으로 예측하고 있다.
Show All
Comment 0