Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
61 views • September 26, 2022

우크라이나 분쟁 향방 철저 분석, 나발늬와 젤렌스키의 후원금 쟁탈전, '쟤 줄돈있으면 나에게 몰아줘야'

믿음자유
믿음자유
우크라이나 분쟁 향방 철저 분석, 나발늬와 젤렌스키의 후원금 쟁탈전, '쟤 줄돈있으면 나에게 몰아줘야'
Comment 0