Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
211 views • January 19, 2022

[ATL 예고편] 로버트 말론 2부 - 오미크론과 백신

NTD Korea
NTD Korea
[하이라이트] - ‘미국의 사상 리더들’ 1부에서는.. - 백신이 마법처럼 그들의 문제를 풀어줄 수 있을 거란 생각에 군중이 형성됩니다. mRNA 백신 기술을 개척한 로버트 말론 박사와의 인터뷰 1부에서 우리는 그의 경력과 “군중 형성”으로 알려진 흥미로운 심리 현상에 대해 이야기를 나눴습니다. 오늘 2부에서는.. - 여러분이 마스크를 쓰든 안 쓰든 인구 전체로 옮겨 갈 거예요. 산 꼭대기에 살면서 누구와도 대화하지 않는 한 말이죠. - 우리는 COVID 백신이 오미크론에 대해 어떤 효과를 갖고 있는지 집단 면역의 개념이 얼마나 심각하게 잘못 이해되고 있는지에 대해 논의해봅니다​. - 집단 면역은 이진법적이 아니에요. - 그리고 왜 그가 아동들을 대상으로 한 백신 의무화에 대해 우려하는지도 알아봅니다. - 정부는 오미크론과 매치되지도 않는 백신들의 접종을 의무화 할 어떤 근거도 갖고 있지 않아요. - 그리고 이번 팬데믹으로 인해 아이들이 감당해야 할 대가에 대해서는.. - 백신만이 문제가 아니에요 마스크가 문제예요. 어린 아이들의 IQ 지수가 20만큼 하락한다는 연구가 나와 있어요. - ‘미국의 사상 리더들’을 진행하는 저는 얀 에켈렉입니다. - 🚨어떤 일이 벌어져도 저희 소식을 받을 수 있도록 뉴스레터를 구독하세요. https://kr.theepochtimes.com/join1 - 🚨검열없는 자체 개발 플랫폼 유메이커를 만나보세요. 우리 영상을 시청하실 수 있습니다. https://www.youmaker.com/channel/1eac45ee-01a3-4366-8943-c42017cb2a96 - 여러분의 후원은 큰 힘이 됩니다. 하나은행 (주)에포크미디어코리아 415-910022-14004 - 채널 구독 하기: https://www.youtube.com/channel/UCdL6zLzOiDJScnPV80oNIdA?sub_confirmation=1 - © All Rights Reserved.
Show All
Comment 0