Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
76 views • September 17, 2021

紐森暫留任 加州議員籲改革罷免制度

紐森暫留任 加州議員籲改革罷免制度 根據非正式計票結果,加州州長紐森在週二的罷免選舉中,暫時留任。但緊接著在週三(15日),2位加州立法官員立即呼籲,對加州現有的罷免制度,進行改革。來看報導。 加州州眾議員伯曼(Marc Berman)和州參議員格雷澤(Steve Glazer),於週三(15日)發布一份新聞稿,指出加州現行的罷免選舉規定存在缺陷。 伯曼聲稱,此次的州長罷免特殊選舉,凸顯了加州現有罷免程序的不民主。他表示,民選官員不應該被罷免並且被獲得較少選票的候選人取代。 格雷澤表示,他與伯曼並非建議取消罷免程序,但現有制度可能會帶來反效果。 因此,他們將與其它州的立法者討論,並在達成共識後,交由加州選民決定是否採取改革行動。 資料指出,加州的罷免程序已經存在了110年,其中,民間有無數次針對州長的罷免行動,但只有兩次成功舉行罷免選舉,包括在2003年對時任州長格雷.戴維斯的罷免,以及今年針對州長紐森的罷免行動。 目前,美國有6個州允許選民在罷免選舉選票上,選擇繼任者,加州就是其中之一。還有9個州將罷免選舉獨立舉行,另有5個州則直接任命繼任者。 相對於其它州,加州對罷免選舉的認證門檻較低。支持罷免者有160天時間收集足夠的連署簽名。數量是被罷免官員前一次選舉票數的12%。而其它州的連署簽名數量最少為15%至40%,並通常有60至150天來收集簽名。 報導指出,兩位議員尚未提出確切計畫,但表示最快將於10月,開會討論這項議題。 #州長紐森留任 #加州罷免州長 #罷免選舉結果 #修改罷免制度 #罷免制度改革 #罷免選舉選票 #郵寄選票罷免 #罷免特殊選舉 #支持罷免連署 #華人連署罷免紐森 #加州罷免門檻 #今日加州 捐款我們:https://bit.ly/2NyHzVK Telegram電報 http://t.me/CaliforniaNewz Twitter推特 https://twitter.com/CA_Today Facebook臉書 http://www.facebook.com/NTDTVLA/
Show All
Comment 0