Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
46 views • September 6, 2023

[충격] 보수교회들에서 북한 간증하는 목사님의 충격적인 실체!

믿음자유
믿음자유
[충격] 보수 교회들에서 북한 간증하는 임현수목사 외에 한국교계에 침투한 간첩들의 충격적인 실체!
Comment 0