Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
543 views • September 14, 2022

[#611] 인간 좀비는 이렇게 생산된다..!대체육에 들어가는 끔찍한 이것!!

예레미TV
예레미TV
□ 예레미TV는 보수주의 가치를 바탕으로 국내외 이슈와 세계적 현상을 전해 드리고 그 이면을 분석하는 시사 채널입니다. 이 시대의 진실을 밝히기 위해 우리는 모든 거짓과 불의에 맞섭니다. 평화로운 노예 보다 위험할 수 있는 자유를 우리는 선호합니다. □ 후원계좌(국내) : 신한은행 110-532-395014 이** □ 후원계좌(해외) : WOORI BANK (SWIFT CODE : HVBKKRSEXXX) 1081-000-956733 JUN YONGNAM □ 후원계좌(페이팔) : paypal.me/neoego80 □ 카카오톡 오픈채팅방 https://open.kakao.com/o/gDlFzUce □ 유튜브 예레미TV 채널 주소 https://www.youtube.com/channel/UCkF5UOwexHXcg7vHs7sfQkg □ 유메이커 예레미TV 채널 주소 youmaker.com/c/예레미tv (https://www.youmaker.com/c/PxBQ8vozlK15) □ 네이버tv 예레미TV 채널 주소 tv.naver.com/jeremytv □ Rumble(럼블) 예레미TV 채널 주소 rumble.com/c/c-1287153 =========== Music1: bensound Music2: 브금대통령
Show All
Comment 0