ما از کوکی ها برای درک نحوه استفاده از سایت ما و بهبود تجربه شما استفاده می کنیم. این شامل شخصی سازی محتوا و تبلیغات است. با ادامه استفاده از سایت ما ، شرایط استفاده از سایت ما را می پذیرید Cookies, Privacy Policy Term of use.
alertWe're processing this video. Check back later.
This video is still being processed. Video quality may improve once processing is complete.
0 views • June 3, 2022

Brutal Attack!!! Ukrainian troop fire long-range missiles that destroy Russian tank convoy in Donbas

Eagle7 Focus
Comment 0