ما از کوکی ها برای درک نحوه استفاده از سایت ما و بهبود تجربه شما استفاده می کنیم. این شامل شخصی سازی محتوا و تبلیغات است. با ادامه استفاده از سایت ما ، شرایط استفاده از سایت ما را می پذیرید Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
366 views • October 18, 2021

Il male subdolo. L'infiltrazione strisciante e la corruzione morale del marxismo in America

NTD Italia
NTD Italia
Come si è infiltrata l'ideologia comunista nella società americana? E perché la gente dovrebbe preoccuparsene? In questo episodio speciale, abbiamo intervistato Trevor Loudon, autore e conduttore di CounterPunch, e David Zhang, conduttore di Talking Points, per discutere della crescente minaccia del comunismo in America, di come l'ideologia comunista abbia permeato gli Stati Uniti - in particolare il sistema educativo - e perché la gente dovrebbe preoccuparsene. David Zhang ha sottolineato: "Se guardiamo agli anni '50, il sistema educativo americano si basava principalmente su un insegnamento di stampo tradizionale, basato su valori molto importanti, che sono radicati nella nostra storia. C'è stato un cambiamento fondamentale nell’istruzione in America. Adesso, l'idea è quella di promuovere il libero pensiero, in modo che ognuno possa pensare quello che gli pare. E questo deriva da alcune teorie che circolano di recente. Per esempio la teoria critica della razza". Il video integrale in inglese: https://youtu.be/H2MaOn4ZkFc NTD Italia su Youmaker: https://youmaker.com/c/NTDItalia NTD Italia su Rumble: https://rumble.com/c/c-409364 NTD Italia su Telegram: https://t.me/s/ntditaly #America #Marxismo #TeoriaCriticaDellaRazza --------------------- ⭕️BYPASS Censorship: Watch our videos for FREE directly on https://www.ntd.com ⭕️Watch NTD on cable: http://www.NTD.com/TV - 💎Looking for real news that doesn’t spin the facts? Try our sister media The Epoch Times digital for $1: http://ept.ms/EpochNews1 💎Sign the petition to investigate, condemn, and reject the Chinese Communist Party ▶️https://rejectccp.com --------------------- ⭕️Watch more: NTD News Today https://bit.ly/NTDNewsTodayFullBroadcast NTD Evening News http://bit.ly/NTDEveningNewsFullBroad... NTD Business http://bit.ly/NTDBusinessFullBroadcast How the Specter of Communism Is Ruling Our World http://bit.ly/SpecterOfCommunismSeries NTD Featured Videos http://bit.ly/FeaturedVideosNTD
Show All
Comment 0