Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
108 views • January 15, 2022

#Marion's Chat on Chinese Idioms#Without Compass and Square, Squares and Circles Not Formed part I

#Marion's Chat on Chinese Idioms#Without Compass and Square, Squares and Circles Not Formed I 不以規矩不成方圓 上篇 This idiom was from Mencius: Li Lou. 這個成語出⾃《孟⼦·離婁上》。
Show All
Comment 0