ما از کوکی ها برای درک نحوه استفاده از سایت ما و بهبود تجربه شما استفاده می کنیم. این شامل شخصی سازی محتوا و تبلیغات است. با ادامه استفاده از سایت ما ، شرایط استفاده از سایت ما را می پذیرید Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
189 views • July 18, 2021

[#105] 무려 374만명 숙청한 중국, 도대체 무슨 일이 中, 고위간부 2만7000명 숙청 중

예레미TV
예레미TV
□ 국제 이슈와 세계적 현상의 이면을 분석하는 예레미TV에 오신 시청자 여러분을 환영합니다. ‘예레미TV’는 보수주의 가치를 바탕으로 국제 이슈와 세계적 현상의 이면을 분석하는 채널 로서 주로 미국과 국제관계 뉴스를 중심으로 소식을 전하며, 분석과 평론을 덧붙이고 있습니다. 이 시대의 진실을 밝히기 위해 우리는 모든 거짓과 불의에 맞섭니다. 평화로운 노예 보다 위험할 수 있는 자유를 우리는 선호합니다.
Show All
Comment 0