Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
94 views • December 29, 2021

#漫談成語#新唐人#亞太#一諾千金|😲誰的諾言竟然比百兩黃金還重?|😲為何劉邦追殺他卻還有人寧死要救他?|🌸💯史上最重承諾的人是如何煉成的? 2021-12-29 11:31

#漫談成語#新唐人#亞太#一諾千金 😲被劉邦追殺卻被多人捨命救下的他,到底價值幾何?
Comment 0