ما از کوکی ها برای درک نحوه استفاده از سایت ما و بهبود تجربه شما استفاده می کنیم. این شامل شخصی سازی محتوا و تبلیغات است. با ادامه استفاده از سایت ما ، شرایط استفاده از سایت ما را می پذیرید Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
3,029 views • January 19, 2022

[#341] 충격! 이재명 대장동 비리의혹 단독으로 파헤치던 유지만 기자 사망!!

예레미TV
예레미TV
□ 후원계좌: 신한은행 110-532-395014 이** □ 예레미TV는 ‘예레미TV’는 보수주의 가치를 바탕으로 국제 이슈와 세계적 현상을 전해 드리고 그 이면을 분석하는 시사 채널입니다. 이 시대의 진실을 밝히기 위해 우리는 모든 거짓과 불의에 맞섭니다. 평화로운 노예 보다 위험할 수 있는 자유를 우리는 선호합니다. □ 유튜브 예레미TV - https://www.youtube.com/channel/UCkF5UOwexHXcg7vHs7sfQkg □ Rumble(럼블) 예레미TV - rumble.com/c/c-1287153 □ 네이버tv 예레미TV - tv.naver.com/jeremytv =========== Music1: bensound Music2: 브금대통령
Show All
Comment 2