Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
857 views • January 21, 2022

로버트[ATL] 로버트 말론 박사 “심각한 기저질환이 없는 한 아이들에게 접종은 안돼” 2부 (하편)

NTD Korea
NTD Korea
얀 예켈렉의 ATL은 현재 COVID 백신 대부분에 사용되는 mRNA 백신 기술을 개척한 로버트 말론 박사와 함께하는 자리를 다시 마련했습니다. 이번 인터뷰는 총 2부로 제작되었으며 오늘은 2부 마지막 편으로 “심각한 기저질환이 없는 한 아이들에게 접종은 안돼”라는 주제입니다. [ATL] 로버트 말론 박사 “빅테크와 정부에 길들여진 군중이 코로나 키웠다” 1부 (상편) https://kr.theepochtimes.com/share/605343 [ATL] 로버트 말론 박사 “동의 없는 약물투여.. 뉘른베르크 강령 위반” 1부 (하편) https://kr.theepochtimes.com/share/605438 [ATL] 로버트 말론 박사 “mRNA 백신, 오미크론에 감염될 위험 더 높아” 2부 (상편) https://kr.theepochtimes.com/share/606099 - 잘 알 것 같습니다. 이번엔 몸담고 계신 ‘Unity Project’ 얘기를 해 봤으면 하는데요. 캘리포니아를 중심으로 아이들의 백신 의무화를 반대하는 데 힘쓰고 있죠. 박사님께 왜 그렇게 중요한가요? - 데이터를 찾아보면서 미국에서는 관심이 전부 유전자(mRNA)백신에만 가 있다고 확신하게 됐어요. 미국의 유전자 백신의 위험성에 대해 제가 얘기하기 시작했을 때 그건 이단 취급을 받았어요. 지금도 금기시 되는 말이고요. 공식적인 입장은 세 가지 백신 모두 안전하고 효과적이라는 거였어요. 지금은 정부에서 아데노바이러스 벡터가 과잉 사망을 초래한다는 걸 받아들이면서 얀센 백신은 더이상 권하지 않게 됐고요.
Show All
Comment 0