Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
226 views • January 18, 2022

[KTL] 박석순 박사 “지구환경 운동에 대한 ‘불편한 사실’”

NTD Korea
NTD Korea
“이산화탄소가 지구의 기온을 높게 상승시킨다.” “이산화탄소를 줄이려는 노력은 효과가 '0'이라는 이야기.” “ 이산화탄소가 증가함으로 해서 산림이 훨씬 더 푸르게 변했고, 지금 우리는 축복받은 시기에 살고 있고..” “ ‘핸리의 법칙(Harry's Law)’에 따라 지구 대기의 이산화탄소가 인간이 결정하는 게 아니라는 거지요. 지금 보이지 않는 가짜 재앙이죠.” 안녕하세요, 시청자 여러분. 오늘은 환경 문제에 대해 이야기를 하려고 합니다.  사실 지구는 그동안 우리 인류가 생존하는 데 필요한 먹거리와 자원 그리고 발전 여건을 제공해왔는데요. 그만큼 지구 환경은 우리 인류와 중요하고 밀접한 관련이 있죠. 그래서 산업 혁명 이후에 환경이 오염되고 자연 생태계가 파괴되자 사람들은 환경 문제를 중시하기 시작을 했는데요.  그래서 기온이 급격하게 오르거나 내리거나 또는 예상치 못한 큰 자연재해가 발생하면 흔히 기후변화, 환경 탓이라고 주장합니다.  바이든 대통령도 후보 시절 기후 변화를 인류가 직면한 가장 큰 문제라고 이야기를 하기도 했는데요.  과연 이 주장이 맞는지 오늘은 국내 환경 분야 최고 전문가이신 이화여자대학교 환경공학과 박석순 교수님을 모시고 자세하게 이야기를 나눠보도록 하겠습니다. - 🚨어떤 일이 벌어져도 저희 소식을 받을 수 있도록 뉴스레터를 구독하세요. https://kr.theepochtimes.com/join1 - 🚨검열없는 자체 개발 플랫폼 유메이커를 만나보세요. 우리 영상을 시청하실 수 있습니다. https://www.youmaker.com/channel/1eac45ee-01a3-4366-8943-c42017cb2a96 - 여러분의 후원은 큰 힘이 됩니다. 하나은행 (주)에포크미디어코리아 415-910022-14004 - 채널 구독 하기: https://www.youtube.com/channel/UCdL6zLzOiDJScnPV80oNIdA?sub_confirmation=1 - © All Rights Reserved.
Show All
Comment 1