Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
236 views • June 24, 2021

How to make TOUCH SWITCH - Simple schematic - DIY

Mr IMBUS
Mr IMBUS
How to make TOUCH SWITCH - Simple schematic - DIY - Schematic with 2 transistors You will need: 2x BC 548 or any NPN transistors 1x 100k Ohm resistor 1x 300 Ohm resistor 1x 5V LED Some connectors Thanks for watching! I hope you like it :) Make sure you subscribe and Like :)
Show All
Comment 0