Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
212 views • March 1, 2022

LOS CUATRO MÁS SABIOS (2)

EbenezerVN
EbenezerVN
Los cuatro más sabios (2) - Pastor Juan Vasquez - 23/02/2022 Iglesia de Cristo Ebenezer Villa Nueva - Ministerios Ebenezer - visita: EbenezerVillaNueva.org
Comment 0