Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
157 views • August 15, 2021

[#127] 프랑스 백신여권 도입에 불복종하는 경찰노조

예레미TV
예레미TV
□ 국제 이슈와 세계적 현상의 이면을 분석하는 예레미TV에 오신 시청자 여러분을 환영합니다. ‘예레미TV’는 보수주의 가치를 바탕으로 국제 이슈와 세계적 현상의 이면을 분석하는 채널 로서 주로 미국과 국제관계 뉴스를 중심으로 소식을 전하며, 분석과 평론을 덧붙이고 있습니다. 이 시대의 진실을 밝히기 위해 우리는 모든 거짓과 불의에 맞섭니다. 평화로운 노예 보다 위험할 수 있는 자유를 우리는 선호합니다.
Show All
Comment 0