Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
2 views • March 6, 2023

【1.2中環和你lunch】中環人士劉先生:共產黨利用完人就一腳踢開,大陸的政權是完全無法信任。香港這個傀儡政府也可稱為夕陽政府,不知何時沒落_ #香港大紀元新唐人聯合新聞頻道

【1.2中環和你lunch】中環人士劉先生:共產黨利用完人就一腳踢開,大陸的政權是完全無法信任。香港這個傀儡政府也可稱為夕陽政府,不知何時沒落_ #香港大紀元新唐人聯合新聞頻道
Comment 0