ما از کوکی ها برای درک نحوه استفاده از سایت ما و بهبود تجربه شما استفاده می کنیم. این شامل شخصی سازی محتوا و تبلیغات است. با ادامه استفاده از سایت ما ، شرایط استفاده از سایت ما را می پذیرید Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
295 views • November 17, 2022

Open Sesame! 5 Benefits of the Super Seed

NTD News
NTD News
The Sesame plant has been used medicinally for centuries and is favored for its exceptionally high calcium and magnesium content. Numerous studies have revealed over 100 potential therapeutic applications from this ancient plant.
Comment 0