Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
476 views • July 12, 2022

〈字幕版〉米国防総省 スパイ用気球に数百万ドルを投資

米国防総省は、監視用に使用する高高度気球(スパイ用気球)に数千万ドルを投資しています。この気球は、中国の極超音速兵器の探知や追跡に使用される可能性があります。
Comment 0